REGULAMIN VOUCHERÓW 

 

 1. Informacje wstępne.

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów Podarunkowych INKserach.co.

 

 1. Definicje.

 

 1. Voucher – bon w formie unikalnego kodu do wykorzystania podczas rezerwacji sesji tatuażu wyłącznie poprzez stronę pl.inksearch.pl sprzedawany za pośrednictwem platformy https://voucher.inksearch.co/;
 2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera na platformie INKsearch.co 
 3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher Podarunkowy;
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
 5. Platforma – strona internetowa;  platforma łącząca studia, artystów i miłośników tatuażu na której oferowane są do sprzedaży usługi oraz Vouchery, działająca w domenie www.centrumnoszenia.pl;
 6. INKsearch.co –  platforma łącząca studia, artystów i miłośników tatuażu, z siedzibą na ul. Świdnicka 12-16, 50-66 Wrocław 
 7. Wydawca – oznacza INKsearch.co, Adres siedziby Świdnicka 12-16, 50-068 Wrocław, Polska, NIP: 5213835872, REGON: 380899799

 

III. Warunki ogólne. 

 

 1. Wydawca oferuje do nabycia na platofmie INKserach.co Vouchery Podrunkowe na sesję tatuażu o wartości 100 zł, 300 zł, 500 zł. Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera. 
 2. Wartość Voucherów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej https://voucher.inksearch.co/.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za usługi nabywane przez Posiadacza.
 5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do opłacenia sesji tatuażu u artytsów dostępnych na platformie INKsearch.co
 6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 7. Okres ważności Vouchera obowiązuje do 31.12.2022r. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 8. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

 

 1. Realizacja Vouchera

 

 1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

 

 1. Voucher stanowi formę zapłaty za sesję tatuażu u artystów dostępnych na platformie INKsearch.co
  b. W przypadku zakupu usługi o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
 2. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;
 3. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;

 

 1. Sposób realizacji Vouchera:

 

 1. Posiadacz Vouchera w celu jego realizacji zobowiązany jest do rezerwacji sesji tatuażu za pośrednictwem platformy INKsearch.co.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
 2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie (link = voucher.inksearch.co). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie platofmy INKsearch.co i dotyczyć będą Voucherów Podarunkowych, zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.